Onze kerncijfers in 2017

De financiële gegevens vóór IFRS 11 komen overeen met de gegevens die gebruikt worden door de belangrijkste besluitvormers om de prestaties van de onderneming te beoordelen, zonder het totaalbeeld, op de belangrijkste posten van de balans en resultatenrekening en een éénduidige voorstelling van de activiteiten, uit het oog te verliezen, ongeacht het deelnemingspercentage. Deze cijfers worden ook gebruikt in de berekening van de belangrijkste economische en financiële ratio’s die intern en extern gepresenteerd worden. Deze interne cijfers voor IFRS 11 betekenen dat de resultaten van alle projecten worden opgenomen volgens hun aandeel in de operationele opbrengsten en kosten, met uitzondering van de geassocieerde ondernemingen.

Geconsolideerde kerncijfers

Kerncijfers IMMOBEL groep (MEUR)

2013 2014 2015 2016 2017
IMMOBEL NV INTERN
Nettowinst, aandeel van de Groep 1,5 20,0 0,7 52,5 11,0
Eigen vermogen, aandeel van de Groep 183,2 196,7 194,4 311,0 303,6
Beurskapitalisatie (inclusief eigen aandelen) 148,4 177,5 174,2 530,0 551,8
Beurskapitalisatie (exclusief eigen aandelen) 148,4 177,5 174,2 464,7 484,2

Gegevens per aandeel (EUR) (inclusief eigen aandelen)

2013 2014 2015 2016 2017
IMMOBEL NV INTERN
Aantal aandelen (duizenden) aan het einde van het boekjaar 4.122 4.122 4.122 9.997 9.997
Nettowinst, aandeel van de Groep 0,4 4,9 0,2 5,2 1,1
Waarde van het geconsolideerde eigen vermogen 44,4 47,7 47,2 31,1 30,4
Gewoon bruto dividend 0,00 2,40 0,00 2,00 2,20
Gewoon netto dividend 0,00 1,80 0,00 1,40 1,54
2,20 EUR
/ aandeel bruto dividend

Beurscijfers

2013 2014 2015 2016 2017
IMMOBEL NV INTERN
Koers op 31 december (EUR) 36,0 43,1 42,3 53,0 55,2
Hoogste notering (EUR) 37,4 44,5 52,7 53,8 59,7
Laagste notering (EUR) 28,4 36,5 40,1 38,2 51,0
Koers/netto boekwaarde 81,0  % 90,3  % 89,7  % 170,4  % 181,8 %
Bruto return op 1 jaar1 32,0  % 24,0  % 0,0  % 25,3  % 9,8 %
Bruto dividend/koers 0,0  % 5,6  % 0,0  % 3,8  % 4,0 %
Netto dividend/koers 0,0  % 4,2  % 0,0  % 2,6  % 2,8 %
1. Bruto return op 1 jaar: (laatste slotkoers + dividenden betaald tijdens de laatste 12 maanden - eerste koers van de periode) / eerste koers van de periode.

Belangrijkste elementen van de geconsolideerde staten (MEUR)

Resultatenrekening

2013 2014 2015 2016 2017
IMMOBEL NV INTERN
Bedrijfsopbrengsten 65,1 183,1 103,6 346,1 226,7
Bedrijfskosten -54,5 -151,8 -93,2 -273,4 -198,9
Bedrijfsresultaat 10,6 31,2 10,5 72,7 27,8
Financieel resultaat -9,3 -9,6 -8,9 -5,4 -6,4
Aandeel in het resultaat van de verbonden ondernemingen 0,2 -0,2 -0,3 -2,0 -0,3
Resultaat vóór belastingen 1,5 21,4 1,3 65,3 21,1
Belastingen 0,0 -1,4 -0,6 -11,6 -10,1
Resultaat van het boekjaar 1,5 20,0 0,7 53,6 10,9
Aandeel van IMMOBEL in het resultaat 1,5 20,0 0,7 52,5 11,0

Financiële positie

Activa 2013 2014 2015 2016 2017
IMMOBEL NV INTERN
Vaste activa 6,5 5,0 4,6 18,5 15,8
Immateriële vaste activa en goodwills 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4
Materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen 3,6 3,6 3,6 3,8 4,0
Financiële vaste activa 1,1 0,8 0,4 3,7 1,3
Overige 1,7 0,5 0,5 10,9 10,1
Vlottende activa 520,4 492,2 506,9 767,9 855,2
Voorraden 464,7 423,5 456,8 584,0 606,6
Geldmiddelen 31,4 32,0 24,5 128,9 169,3
Overige 24,4 36,7 25,6 55,1 79,3
TOTAAL DER ACTIVA 527,0 497,2 511,6 786,4 871,0
227 MEUR
operationele inkomsten in 2017

Eigen vermogen en passiva 2013 2014 2015 2016 2017
IMMOBEL NV INTERN
Totaal eigen vermogen 183,2 196,7 194,4 314,9 303,6
Langlopende verplichtingen 152,4 166,8 156,9 324,1 384,0
Financiële schulden 151,5 164,5 155,0 319,0 368,7
Overige 0,9 2,3 1,8 5,1 15,3
Kortlopende verplichtingen 191,4 133,7 160,3 147,3 183,4
Financiële schulden 148,8 99,4 110,4 68,4 63,4
Overige 42,7 34,3 49,9 79,0 120,0
TOTAAL DER PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 527,0 497,2 511,6 786,4 871,0

Portefeuille (voorraden)

607 MEUR
projecten in portefeuille

EVOLUTIE VAN HET AANDEEL

Dividendbeleid

De Raad van Bestuur heeft sinds 2016 een nieuw dividendbeleid vastgelegd: een dividend dat met maximaal 10 % per jaar zou moeten stijgen, onder voorbehoud van eventuele onvoorziene omstandigheden.

Voor het boekjaar 2017 komt het voorgestelde brutodividend op 2,20 EUR per aandeel.

Ter herinnering, in de jaren voordien werden volgende bedragen gestort: 2 EUR voor 2016, geen dividend voor 2015, 2,40 EUR voor 2014, niets voor 2013, 1,40 EUR voor 2012, 1,75 EUR voor 2011 en 1,25 EUR voor 2010. Voor de periode 2010-2017 komt het gemiddelde brutodividend zo uit op 1,37 EUR bruto per aandeel.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

In uitvoering van artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, werd IMMOBEL door volgende Aandeelhouders op de hoogte gebracht dat ze volgende deelneming hadden:

AANDEELHOUDERS STEMRECHTEN % V/H AANDELEN­TOTAAL
A³ CAPITAL nv + VEMACO nv + A³ MANAGEMENT bvba, allen met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Akenkaai 52 5.875.369 58,77  %
IMMOBEL SA, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58 1.225.603 12,25  %
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT NV, met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 178 412.196 4,12  %
FREE FLOAT 2.479.393 24,86  %
Totaal 9.997.356 100 %

FINANCIËLE AGENDA

Bekendmaking van de jaarresultaten 2017 13 maart 2018
Gewone Algemene Vergadering 2018 24 mei 2018
Bekendmaking van de halfjaarlijkse resultaten 2017 30 augustus 2018 *
Bekendmaking van de jaarresultaten 2018 29 maart 2019
Gewone Algemene Vergadering 2019 23 mei 2019

* 12 september 2018 als gevolg van het verplaatsen van de Raad van Bestuur.